Oudervereniging

Het Murmellius Gymnasium heeft een actieve oudervereniging. Het doel van de vereniging is:

  1. Bij de ouders/verzorgers van de leerlingen van de school belangstelling voor het Murmellius gymnasium te kweken
  2. De bloei van de school te bevorderen op onderwijskundig, cultureel en wetenschappelijk terrein
  3. Het, samen met de schoolleiding, organiseren van de Open Dagen
  4. Het, samen met de schoolleiding, organiseren van de diploma-uitreiking
  5. Exploiteren van de in de school aanwezige automaten

De vereniging ondersteunt dan ook allerlei activiteiten die groepen van leerlingen of de school als geheel ten goede komen. Ze doet dat met geld, ideeën en praktische inzet. Zo is de oudervereniging een van de grootste sponsors van de jaarlijkse toneeluitvoering.

Daarnaast ondersteunt de oudervereniging met menskracht en middelen de Open Dag en de feestelijke diploma-uitreiking. Ze organiseert jaarlijks een ouderavond met een aansprekend thema. De oudervereniging heeft ook een rol bij alcoholcontroles op schoolfeesten. Voor de schoolleiding fungeert ze als gesprekspartner voor toekomstige ontwikkelingen.

Leden
De oudervereniging bestaat uit ouders/verzorgers die een of meer kinderen op school hebben en die de contributie van de oudervereniging hebben betaald. Deze bedraagt € 20 per jaar. De hoogte wordt jaarlijks vastgesteld door de algemene vergadering.

Bestuur (ouderraad)
Het bestuur van de oudervereniging wordt ouderraad genoemd. De leden (minimaal 5 en hooguit 8) worden benoemd door de algemene vergadering. Deze wordt in elk geval eenmaal per jaar gehouden, in november. Daar legt het bestuur aan de leden verantwoording af van het gevoerde beleid en bespreekt het nieuwe plannen en ontwikkelingen.
De rector van de school wordt uitgenodigd de vergaderingen bij te wonen en heeft een adviserende stem.

Jaarvergadering
De jaarvergadering annex thema-avond van dit schooljaar vond plaats op maandag 5 november 2018.

Contact: ouderraad@murmellius.nl